ارتباط با ما : Phone: +971 4 4548380 Fax: +971 4 4548381

محصولات ماژول های RF

ماژول های RF محصولات

Hybrid 8-18GHz

Hybrid 8-18GHz...

مشاهده
Hybrid 2-4GHz

Hybrid 2-4GHz...

مشاهده
DLVA 8-18GHz

DLVA 8-18GHz...

مشاهده
DLVA 4-8GHz

DLVA 4-8GHz...

مشاهده
DLVA 2-4GHz

DLVA 2-4GHz...

مشاهده
Coupler 8-18GHz

Coupler 8-18GHz...

مشاهده
Coupler 4-8GHz

Coupler 4-8GHz...

مشاهده
Coupler 2-4GHz

Coupler 2-4GHz...

مشاهده
تقویت کننده 8-18GHz

تقویت کننده 8-18GHz...

مشاهده
تقویت کننده 2-18GHz - توان 30dB

تقویت کننده 2-18GHz - توان 30dB...

مشاهده
تقویت کننده 2-18GHz - توان 15dB

تقویت کننده 2-18GHz - توان 15dB...

مشاهده
تقویت کننده 2-8GHz

تقویت کننده 2-8GHz...

مشاهده
LO (Local Oscillator) 10GHz

LO (Local Oscillator) 10GHz...

مشاهده
LO (Local Oscillator) 35GHz

LO (Local Oscillator) 35GHz...

مشاهده
LO (Local Oscillator) 23GHz

LO (Local Oscillator) 23GHz...

مشاهده
8way power divider 8-18GHz

8way power divider 8-18GHz...

مشاهده
8way power divider 4-8GHz

8way power divider 4-8GHz...

مشاهده
8way power divider 2-4 GHz

8way power divider 2-4 GHz...

مشاهده
3way power divider 6-17GHz

3way power divider 6-17GHz...

مشاهده
2way power divider 4-8GHz

2way power divider 4-8GHz...

مشاهده
2way power divider 18-40GHz

2way power divider 18-40GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 8 تا 4 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 8 تا 4 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 2 تا 4 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 2 تا 4 GHz...

مشاهده
(LPF) فیلتر پایین گذر 8 تا 4 GHz

(LPF) فیلتر پایین گذر 8 تا 4 GHz...

مشاهده
(LPF) فیلتر پایین گذر 4 تا 2 GHz

(LPF) فیلتر پایین گذر 4 تا 2 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 40 تا 29 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 40 تا 29 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 40 تا 18 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 40 تا 18 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 29 تا 18 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 29 تا 18 GHz...

مشاهده
(BPF) فیلتر میان گذر 18 تا 8 GHz

(BPF) فیلتر میان گذر 18 تا 8 GHz...

مشاهده
LNFE باند S

LNFE باند S...

مشاهده

محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید ؟

برای ما پیام ارسال کنید

یا با شماره روبرو تماس بگیریدPhone: +971 4 4548380 Fax: +971 4 4548381